Overtramp i naturen

Norske Naturfotografer har satt strenge etiske krav til sine medlemmers fremferd i naturen og på digitale medier. I våre vedtekter står følgende.

«Det er et overordnet prinsipp for foreningen at hensynet til naturen alltid må komme i første rekke. Utilbørlig framferd som er til ulempe eller skade for natur og miljø, kan ikke aksepteres. Man skal vise aktsomhet og respekt for naturen, både når man ferdes der, eller om man ytrer seg skriftlig på egne eller andres nettsteder, privat eller offentlig. Det forventes at man er en ambassadør for naturmangfoldet både privat og i sitt virke.»

Vi i Norske Naturfotografer ønsker å hegne om vår sårbare natur, en natur som presses i fra alle kanter. Det finnes knapt urørt natur igjen i Norge, både landskap og biologisk mangfold lider under et hardt press fra menneskelig aktivitet.

Vi ønsker å ha en stemme i debatten, og da må vi stille oss på naturens side hele veien, og ikke bare når det passer. Det er ikke det enkelte overtramp i saken under som er det store problemet, men summen av overtramp og signalene de sender. Vedkommende som er nevnt er ikke medlem i NN, og saken ble tatt opp etter en henvendelse fra BioFoto forening fra naturfotografer. 

 

Leave A Comment