En god naturfotoambasadør

  • Foto: Kai Jensen

Det er ingen enkel sak å holde sin sti ren som naturfotograf. Fristelsene og mulighetene for overtramp, både faglig og etisk, er mangslungne. Grensene er usynlige, og av natur subjektive. Et stadig økende press – kanskje selvpålagt og godt hjulpet av den store kollektive «mer, lenger, bedre, videre» – mater den enkelte fotografs motivasjon for å flytte disse grensene.

Et ferskt eksempel er 2017 års vinner i klassen «Animals in their Environment» i Wildlife Photographer Of The Year, som nylig er disket for juks. Fotografen hadde benyttet en utstoppet maursluker i sitt bilde, noe som strider mot konkurransereglene. En mulig topplassering i kanskje den mest prestisjetunge konkurransen for naturfotografer i verden i dag, lokker altså noen til å presentere utstoppede dyr som en løgnaktig fiksjon på sin faglige dyktighet som naturfotograf. Lenke til saken.

I magasinet Fotografi fra 1981, altså tretti år tilbake i tid, kan man lese artikkelen «Rolf Sørensen ny formann i NN». Et av temaene journalisten tok opp var nettopp bruk av utstoppede dyr på bilder.

I den senere tid er det blitt kjent at endel naturfotografer har lagd film og bøker, der noen av bildene er tatt av utstoppede, tamme eller dyr i innhegning. Akter NN å gjøre noe med dette?
På dette svarer Rolf Sørensen. – Ja jeg har også sett noen av disse produktene. NN´s holdning er helt klar, og til og med tatt med i NN´s vedtekter, paragraf 4. På bilder som viser pattedyr eller fugl skal det fremgå om arten er fotografert under kontrollerte forhold. Likeledes skal det oppgis hvis bildet viser et dødt eller utstoppet dyr. Ofte viser det seg at fotografene som «jukser i faget», beskytter seg bak et slags selvdefinert frihetsbegrep fra en verden der «alt er lov, bare resultatet blir bra». Altså er det fritt frem for hvem som helst å manipulere med virkeligheten. Det har liten eller ingen betydning at leseren eller tilskueren blir ført bak lyset – ovenfor dem har en ikke noe ansvar.

I likhet med foreningen i 1981, ønsker Norske Naturfotografer/NN anno 2018 å ta klar og tydelig avstand fra slike framgangsmåter. Det er ikke forenelig med faget vårt, det både undergraver kollegaers innsats og lurer publikum. Det er fiksjon. Fiksjon er ikke galt i seg selv, men innen naturfotografiet er det til alles beste at det framstår som fiksjon når det er det (at bildene merkes og du forteller om din framgangsmåte). I så måte er det bra at Wildlife Photographer Of The Year forfølger slike hendelser og gir dem følger.

Et annet område dagens NN har fokus på, er våre medlemmers adferd i naturen. Også dette er vedtektsfestet: Det er et overordnet prinsipp for foreningen at hensynet til naturen alltid må komme i første rekke. Utilbørlig framferd som er til ulempe eller skade for natur og miljø, kan ikke aksepteres. Man skal vise aktsomhet og respekt for naturen både når man ferdes der, eller om man ytrer seg skriftlig privat eller offentlig. Det forventes at man er en ambassadør for naturmangfoldet både privat og i sitt virke.

Vi har sett mange eksempler der iveren etter bilder tar over, og den klartenkte nøkterne naturambassadørens rolle settes til side. Når man selv står ovenfor en slik vurdering, er det svært vanskelig å vite hvor grensen skal gå. Å si at du ikke skal vise et utstoppet dyr når du sier det var levende, er en grei grensegang. Men, den mer generelle «du skal ikke opptrå uaktsomt» i naturen du ferdes i er ikke like enkel.

Listen er lang til saker det er verd å stå opp mot. Det er bare dager siden vi så oppslag i media om hiuttak av jerv på Vestlandet, og senest i høst/vinter ble store deler av ulvebestanden i Norge tatt ut. Den desimeringen og marginaliseringen av rovdyrbestandene som skjer i Norge nå, er i sterk kontrast til store deler av verdens forvaltning av rovdyr. Vi har oppdrettsnæringen som i fult alvor søker om å få felle rødlistede fugler som samler seg ved mærene for der finnes lett tilgang til mat. Det er utbyggingsplaner for hyttefelt og vassdrag, som i sin tur spiser bit etter bit av vår siste villmark. Norske naturfotografer/NN ønsker Norge skal ha et velfungerende økosystem med en levedyktig stamme av rovdyr.

Vår oppgave som forening er i tillegg til fokus på natur og miljøspørsmål å fostre fotografer med en stor ydmykhet ovenfor naturen, fotografer som ser det biologiske samspillet, fotografer som behandler dyr og fugler med respekt, og i alle anledninger setter hensynet til naturen i første rekke. Med andre ord skape en god kultur, slik at vi også i fremtiden fritt kan holde på med den fantastiske aktiviteten som vi utøver. Også NN fotografer kan trå feil, da håper vi som forening, at våre medlemmer har selvinnsikt til å ta lærdom av sine feil, og ikke minst jobbe enda hardere for at så ikke skal skje igjen. Vi har strenge vedtekter for våre medlemmer, og for en NN fotograf er det et hederstegn å få lov å sette /NN bak sitt navn.

Styret i Norske Naturfotografer 2018

Foto: Kai Jensen/NN

Leave A Comment